River tungt, lätt och miljövänligt

Betonghål startade med tungrivning redan på 80-talet och är en av de aktörer som har längst erfarenhet i landet. Vi tar alltid med oss rivningsmaterialet, som vi sedan källsorterar noggrant. Dessutom är vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat. Vi anpassar arbetsmetoder och maskinval till de förutsättningar som råder oavsett om det gäller håltagning eller rivning. Även om du som kund inte behöver hålla reda på skillnaden mellan håltagning och rivning kan skillnaden beskrivas som komplement till varandra. Du som kund har stora fördelar med att anlita en håltagningsentreprenör som även erbjuder effektiva rivningstjänster, då kan du säkerställa att din efterfrågade tjänst blir utförd snabbt och kostnadseffektivt.

Våra rivningstjänster

  • Lättrivning: Rivning där inte stora maskiner krävs men som alltid sker med mycket resurseffektiva metoder.

  • Tungrivning: Rivning med robotar så kallad ”Brokk rivning” och med grävmaskiner kallas ”tungrivning”. Maskinerna bestyckas med redskap som bilhammare, betongsaxar, crusher, rivningsgripar och olika sorteringsredskap som alltid anpassas till de förutsättningar som råder på platsen.

  • Invändig schaktning: När schaktningar inomhus i trånga utrymmen ska utföras är rivningsrobot ofta den effektivaste metoden. Vid uttransporter tar vi hjälp av minidumprar, Muck Truck och transportband. De flesta maskiner är eldrivna eller batteridrivna för att slippa utsläpp och därmed också få en bättre arbetsmiljö.

  • Dammbekämpning: Damm är ofta ett stort problem för både kunden och arbetsmiljön. Därför prioriterar vi just dammbekämpning högt. Vid invändiga arbeten använder vi ofta renluftsteknik med hjälp av OxySan, luftrenare och Zipwall. Vid utvändiga arbeten tar vi hjälp av vattenkanoner.

  • Bullerbekämpning: Buller är också ofta ett problem för både kund och arbetsmiljö. Vi använder uteslutande ljuddämpade klingor och där det är möjligt och vid behov klipper vi betongen istället för att använda bilning.