Inventerar och sanerar farligt avfall

Det är ett stort ansvar att hantera frågor kring asbest, pcb eller annat farligt avfall i byggnadsdelar som ska rivas. Här hjälper Betonghål gärna byggherrar och andra med både kunskap, erfarenhet och effektiva metoder. Betonghål har de utbildningar och tillstånd som krävs för asbestsanering och för transport av farligt avfall. Företaget har även personal som specialiserats på saneringsarbeten i utbildningar för för asbest- och pcb-saneringar.

Asbestsanering
Asbestfibrer förbjöds i sin helhet från och med 1982 på grund av att exponering kan orsaka lungcancer. Många material som har använts före 1982 för att isolera mot värme, bidra till hållfastighet och ljudisolering kan innehålla asbestfibrer. En asbestsanering ska alltid inledas med en inventering och en anmälan till Arbetsmiljöverket.

PCB-sanering
PCB är ett miljö- och hälsofarligt ämne som tidigare användes i bland annat fog- och golvmassor och produkter som kondensatorer, transformatorer och isolerglasrutor mellan åren 1956 och 1973. PCB är ett av våra farligaste miljögifter på grund av att det är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både människor och djur.

Sanering av övrigt farligt avfall
En mängd olika material är enligt miljöbalken klassificerade som farligt avfall. Farligt avfall ska behandlas, lagras och transporteras på rätt sätt och till rätt plats. Utförda transporter ska dokumenteras och sparas i minst fem år.